PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
III sesja Rady Miasta Helu.
Piątek, 30-11-2018 Opublikował/a: Mirela Figurska Liczba wyświetleń: 683
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się


 
       Informuję, że 14 grudnia 2018 r. (piątek) zwołuję III sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji.
5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.
7. Interpelacje radnych i pytania w sprawach bieżących.
8. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a)  projekt uchwały nr 63/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu;
b) projekt uchwały nr 64/2018 w sprawie budżetu miasta Helu na 2019 rok:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
- odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miasta;
- odczytanie stanowiska burmistrza Helu w sprawie opinii komisji stałych Rady Miasta Helu;
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie budżetu;
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
c)  projekt uchwały nr 65/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 rok;
d) projekt uchwały 66/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Helu w 2019 roku;
e)  projekt uchwały 67/2018 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2019 roku;
f)  projekt uchwały 68/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok;
g) projekt uchwały 69/2018 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Helu.
10. Wnioski i informacje:
a) przedłożenie rocznego planu pracy w 2019 roku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu;
b) przedłożenie rocznego planu pracy w 2019 roku Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu;
c)realizacja programów inwestycyjnych w 2018 roku. Osiągnięte efekty, stan zaangażowania, poniesione i przewidywane koszty;
d) ocena przygotowania ZZOM do sezonu zimowego 2018/2019;
e) inne wnioski i informacje.
11. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych
na poprzednich sesjach oraz między sesjami, a także odpowiedzi na pytania w sprawach bieżących.
12. Zamknięcie posiedzenia.


Informuję, że obrady Rady miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.
 
Przewodniczący Rady
     /-/  Marek Chroń
 

materiały na sesję - http://bip.hel.eu/dokumenty/10685

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
spacer-left.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
 
1
2
3
4
5
6
 
1
2
3
4
5
6