PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
Regulamin
Czwartek, 19-10-2017 Opublikował/a: Julia Cygan Liczba wyświetleń: 904
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
grafika
Załączniki:

        Regulamin Organizacyjny Helskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

„Uniwersytetu pod Żaglami”

Regulamin organizacyjny Helskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – „Uniwersytetu pod Żaglami”, działającego w ramach Stowarzyszenia Klub Seniora „Jantar” w Helu.

I. Wstęp
l. Podstawą prawną powołania Helskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – „Uniwersytetu pod Żaglami” (zwanego dalej " HUTW") jest Statut Stowarzyszenia Klub Seniora „Jantar” (zwanego dalej "Stowarzyszenie") i stanowi jedną z form jego działalności.
2. Ideą powołania HUTW jest uaktywnienie osób będących na emeryturze, rencie, niepełnosprawnych, samotnych, pozbawionych pracy, w celu nabywania przez nich nowych i doskonalenie posiadanych umiejętności.
3. Celem działalności HUTW jest:
a) umożliwienie słuchaczom (uczestnikom) realizowania – w atrakcyjny sposób, własnych pasji i marzeń w gronie osób o wspólnych zainteresowaniach poprzez:
- tworzenie programu w formie wykładów, seminariów, warsztatów i kół zainteresowań,
- dobrowolny udział w zajęciach - bez egzaminów, zaliczeń, ocen.

II. Struktura organizacyjna
1. HUTW jako integralna część Stowarzyszenia podlega jego Prezesowi.
2. Organizacją i koordynacją pracy HUTW zajmuje się jego Zarząd liczący 3 osoby, wybierany na dwa lata przez ogół słuchaczy (uczestników) HUTW, w wyborach jawnych, zwykłą większością głosów. Zarząd we własnym gronie dokonuje podziałów funkcji, którymi są:
- przewodniczący Zarządu,
- wiceprzewodniczący,
- skarbnik.
3. Organem doradczym HUTW jest Rada Programowa powołana na wniosek Zarządu przez Prezesa Stowarzyszenia.
4.Praca w Zarządzie i Radzie Programowej HUTW jest działalnością społeczną i nieodpłatną.

III. Finanse
l. Działalność HUTW z założenia jest częściowo finansowana przez słuchaczy (uczestników) w postaci:
a) opłaty semestralnej lub miesięcznej (czesne),
b) opłaty za zajęcia fakultatywne,
c) częściowego pokrywania kosztów związanych z wyjazdami do kina, teatru, na wycieczki, itp.
2. Innymi źródłami finansowania działalności HUTW są:
a) dobrowolne wpłaty indywidualne wnoszone na konto Stowarzyszenia przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, z przeznaczeniem na działalność HUTW,
c) dotacje, darowizny, programy tematyczne, itp.
3. Wysokość opłat wnoszonych przez słuchaczy (uczestników) jest ustalona przez ogół tych słuchaczy (uczestników) na wniosek Zarządu HUTW w uzgodnieniu z Prezesem Stowarzyszenia.
4. Opłaty wnoszone przez słuchaczy (uczestników) są przyjmowane przez skarbnika Stowarzyszenia.
5. Wszystkie decyzje finansowe HUTW muszą uzyskać akceptację Prezesa Stowarzyszenia.
6. Zarząd HUTW ma obowiązek do 30 września przedstawić Prezesowi Stowarzyszenia wstępną kalkulację kosztów na każdy kolejny rok akademicki.

IV. Organizacja pracy
l. Podstawą działalności HUTW jest program zajęć obejmujący jeden rok akademicki, który trwa od 1 października do 31 maja następnego roku kalendarzowego (za wyjątkiem zajęć inauguracyjnych).
2. Program zajęć opracowuje Zarząd HUTW w uzgodnieniu z Radą Programową, ogółem słuchaczy (uczestników) i przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Stowarzyszenia.
3. Zarząd HUTW opracowuje roczny harmonogram prac uniwersytetu, w celu realizacji zatwierdzonego programu zajęć oraz administrowania działalnością HUTW, a w szczególności:
a) przygotowuje plan zajęć,
b) zapewnia odpowiedni poziom merytoryczny,
c) dba o prawidłową i terminową realizację zajęć,
d) zapewnia właściwą i rzetelną dokumentację,
e) nadzoruje zgodność działalności z przepisami prawa i Statutu Stowarzyszenia,
g) zapewnia bieżące koordynowanie działalności HUTW z podstawową działalnością Stowarzyszenia,
h) dba o promocję, propagowanie medialne działalności HUTW oraz zabiega o dotacje, darczyńców i sponsorów.
4. Rada Programowa wspiera działania Zarządu HUTW, a do jej zadań w szczególności należy:
a) doradztwo merytoryczne
b) opiniowanie i współorganizowanie zajęć.
5. W terminie 30 dni po zakończeniu roku akademickiego Zarząd składa Prezesowi Stowarzyszenia sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej HUTW.
6. Roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarząd HUTW składa ogółowi słuchaczy (uczestników) i Radzie Programowej na pierwszym spotkaniu nowego roku akademickiego, lecz nie później niż do końca października danego roku kalendarzowego.

V. Słuchacze (uczestnicy) HUTW
1. Słuchacze (uczestnicy) HUTW mają prawo do:
a) udziału w spotkaniach ogólnych i odbywających się tam głosowaniach,
b) udziału we wszystkich rodzajach zajęć prowadzonych zgodnie z realizowanym programem i przyjętymi zasadami płatności,
c) inicjowania nowych form działalności programowych i twórczych,
d) zgłaszania swoich uwag i wniosków do Zarządu HUTW lub Prezesa Stowarzyszenia,
2.Słuchacze (uczestnicy) HUTW są zobowiązani do:
a) stosowania się do Statutu Stowarzyszenia i postanowień Regulaminu Organizacyjnego HUTW,
b) przestrzegania ustaleń Zarządu HUTW i Prezesa Stowarzyszenia,
c) dotrzymywania terminów wnoszenia ustalonych opłat i częściowych odpłatności,  
d) przestrzegania norm i zasad kultury osobistej w miejscach publicznych,
e) nie spóźniania się na wykłady i inne zajęcia,
3. Słuchacz (uczestnik) HUTW może być skreślony z listy słuchaczy (uczestników) jeśli:
a) nie wniesie wymaganych opłat w ustalonych terminach,
b) nie przestrzega postanowień Regulaminu Organizacyjnego HUTW.
4. W uzasadnionych przypadkach decyzja o skreśleniu słuchacza (uczestnika) z listy może być anulowana przez Zarząd HUTW.

 
VI. Postanowienia końcowe:
1. Prezes Stowarzyszenia dla potrzeb HUTW:
a) umożliwi Zarządowi HUTW korzystanie z pomieszczenia Stowarzyszenia, 
b) podejmie systematyczną współpracę z dyrekcją Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu.
2. Niniejszy Regulamin Organizacyjny obowiązuje po pozytywnym zaopiniowaniu na spotkaniu ogólnym słuchaczy (uczestników) HUTW i zatwierdzeniu przez Prezesa Stowarzyszenia.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
odpady-logo.jpg
NEPTUN HELSKI.png
01 Banner Transmisja Sesji.png
Radni Miasta Helu 321x60.jpg
11909797_1155666237781477_199080145_n.jpg
wif nowei.png
Informacja Turystyczna_baner_300x60 px.jpg
Banner_do_internetu_Newsletter.jpg
epuap.gif
hotem-hel.jpg
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
wirus.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
1
2
3
4
5
6
 
1
2
3
4
5
6