{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Projekty Unijne

Aktywny Powiat Pucki – Edycja II

Obraz przedstawia logo MOPS Hel

Obraz przedstawia loga

 

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Puckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu puckiego (GOPS w Pucku, OPS we Władysławowie, MOPS w Helu, GOPS w Krokowej, GOPS w Kosakowie). Projekt jest skierowany do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego (w tym 18 osób z niepełnosprawnościami).

 

Zaplanowane działania:

Poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychologiczno-społeczne, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie pracownika socjalnego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, opieka nad dziećmi, zajęcia dodatkowe, zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne, wsparcie socjalizująco-integracyjne.

 

Dofinansowanie projektu: 1.529.184,00 PLN.

 
Realizacja Projektu „Aktywny Powiat Pucki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Powiatem Puckim, Lokalną Grupą Działania Małe Morze w Pucku oraz Gminą Miejską Hel, którą reprezentuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu jako jeden z partnerów w/w projektu.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego, zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia.
 

 

Cele szczegółowe obejmują:

Podniesienie/nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby (kobiety i mężczyźni) bierne zawodowo lub bezrobotne (III profil), w tym też osoby niepełnosprawne;  

Podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności oraz poszukiwanie pracy przez Uczestników/Uczestniczki projektu po jego zakończeniu;

Wzrost kompetencji psychospołecznych i prozawodowych osób biernych zawodowo lub bezrobotnych (III profil), w tym też osób niepełnosprawnych;

Podniesienie kompetencji Uczestników/Uczestniczek projektu poprzez udział w szkoleniu z podstaw obsługi komputera oraz z podstaw przedsiębiorstwa;

Zdobycie przez Uczestników/Uczestniczki projektu praktycznych umiejętności wykonywania zawodu poprzez udział w stażach zawodowych.

 

 

Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/Uczestniczki w ramach Projektu obejmuje:

Opracowanie ścieżki reintegracji dla uczestnika;

Udział w Programie Aktywizacja i Integracja: Moduł Integracja (warsztaty dot.: komunikacji, motywacji, kompetencji społecznych, autoprezentacji, udział w Grupie Wsparcia dla osób bezrobotnych), Moduł Aktywizacja (prace społecznie użyteczne). Instrument przewidziany tylko dla osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu pomocy;

Opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego;

Uczestnictwo w zajęciach realizowanych przez CIS – kompleksowa usługa aktywnej integracji, obejmująca integrację społeczną, w tym: indywidualne poradnictwo psychologiczne, porady prawne i obywatelskie, warsztaty psychologiczno – społeczne oraz aktywizację zawodową, w tym: udział w doradztwie zawodowym, w szkoleniach, w kursie zawodowym oraz stażu u pracodawcy przez okres 3 miesięcy, oraz pośrednictwo pracy;

Działania integracyjno – edukacyjne dla uczestników i ich otoczenia;

Uzupełnienie wykształcenia – edukacja dla dorosłych w zależności od potrzeb Uczestników/Uczestniczek;

Pracę socjalną;

Wsparcie towarzyszące dla dzieci i młodzieży;

Wsparcie towarzyszące dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

Indywidualne konsultacje z psychologiem (spotkania średnio po 5 godzin na uczestnika) mające na celu eliminację barier, poznanie mocnych i słabych stron, wzrost samooceny, poprawę umiejętności rozwiązywania problemów oraz budowanie zaradności życiowej;

Grupowe warsztaty psychologiczno – społeczne (3 spotkania po 5 godzin) mające na celu wzrost wiary w siebie i swoje umiejętności, wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności społeczne niezbędne przy zespołowym wykonywaniu zadań;

Poradnictwo prawne i obywatelskie (średnio 2 godziny na uczestnika) – porady dotyczące kwestii majątkowych, mieszkaniowych, prawa rodzinnego, prawa pracy i innych kwestii prawnych i/lub obywatelskich (np. urzędowych), z którymi nie radzą sobie uczestnicy;

Wsparcie socjalne pracowników socjalnych w Ośrodkach Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, stały dostęp do pracowników socjalnych dla osób zależnych i całych rodzin potrzebujących wsparcia;

Możliwość sfinansowania edukacji formalnej na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub wyższym;

Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (spotkania średnio po 5 godzin na uczestnika);

Wsparcie Pośrednika Pracy, rejestracja ofert pracy, opieka nad stażystami w trakcie stażu;

Prace społecznie – użyteczne (o ile dotyczy);

Szkolenia z „Obsługi komputera” – zajęcia grupowe (25 godzin na grupę);

Szkolenia „Podstawy przedsiębiorczości i sposoby aktywnego poszukiwania pracy” – zajęcia grupowe (25 godzin na grupę);

Kursy zawodowe – przeciętnie 100 godzin szkolenia dostosowanego do możliwości uczestników oraz potrzeb rynku pracy;

Wsparcie towarzyszące dla dzieci i młodzieży – zapewnienie opieki osobom zależnym, w tym opieki w przedszkolach i żłobkach, zorganizowanie zajęć dodatkowych;

Wsparcie towarzyszące dla osób niepełnosprawnych dostosowane do potrzeb uczestników, zajęcia usprawniająco – rehabilitacyjne (średnio 20 godzin na osobę);

Płatne staże zawodowe – 3 miesiące;

Zwrot kosztów dojazdu (zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu).

 

 

Kto może zostać uczestnikiem?

Osoby w wieku aktywności zawodowej,

Bezrobotne zarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo,

Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w tym osoby długotrwale korzystające),

Kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu puckiego, spełniające warunki z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:
    osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
    osoby uzależnione od alkoholu,
    osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
    osoby chore psychicznie,
    osoby długotrwale bezrobotne,
    osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
    uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
    osoby niepełnosprawne.

 

 

Zapisy osób chętnych do udziału w projekcie oraz dodatkowe informacje można uzyskać w tutejszym Ośrodku.