{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Noclegi

Opłata miejscowa ''klimatyczna''

Obraz przedstawia Półwysep Helski z napisem opłata klimatyczna

Turysto!

Przebywasz dłużej niż 1 dobę w Helu?

Czy opłaciłeś opłatę miejscową („klimatyczną”)?

 

Opłata miejscowa regulowana jest przez ustawę z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr. 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem opłaty miejscowej jest czasowy pobyt w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach.

Pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w w/w celach.

Stawki opłaty - ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia wysokości stawek opłat obowiązujących na ich terenie. Zgodnie z powyższym Rada Miasta Helu Uchwałą Nr XXXIII/199/13 z dnia 30 października 2013 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia miejscowości Hel jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, oraz wysokości stawki dziennej opłaty miejscowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu – ustaliła opłaty w wysokości 2,00 zł.

 

Katalog zwolnień - Ustawa przewiduje szereg zwolnień głównie o charakterze podmiotowym.

Zwalnia się od opłaty miejscowej: osoby przebywające w szpitalach, osoby niewidome i ich przewodników; zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej.

Ustawa zwalnia od opłaty miejscowej osoby fizyczne, które posiadają domy letniskowe w miejscowościach, w których pobiera się opłatę i z tego tytułu są podatnikami podatku od nieruchomości.

 

Przyjmowanie opłat - wpłaty opłaty miejscowej

Do poboru opłaty miejscowej upoważnieni zostali inkasenci - kierownicy i właściciele obiektów prowadzących usługi hotelowe (hotele, pensjonaty, kwatery, pokoje gościnne, kempingi). Osoba fizyczna, która nie uiściła opłaty miejscowej u właściciela obiektu, może dokonać tej czynności samodzielnie w Banku PeKaO SA oddział Hel, ul. Wiejska 41.