{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Zabytki

Program opieki nad zabytkami

Uchwała nr XX/103/16

Rady Miasta Helu z dnia 25 maja 2016r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Helu na lata 2016 - 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r. 1515, 1890) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1446, z 2015r. poz. 397, 774, 1505);

 

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Helu na lata 2016 - 2019 stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Helu.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady
Arnold Antkowski


Pliki do pobrania:

Gminny program opieki nad zabytkami
Format: pdf, 881.93 kB