Wtorek, 28 maja 2024
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
słonecznie
28°C

Kwalifikacja wojskowa 2024

Ocena 0/5

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wojewody Pomorskiego

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny  (Dz.U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1834, 1872 i 1615) w związku z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz.U. poz. 2473) ogłasza się, co następuje:

1.       W okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa pomorskiego kwalifikacja wojskowa.

2.       Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2005 r.

3.       Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 2000 - 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

4.       Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które w  latach 2022 i 2023:

a)       zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej  niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)      zostały uznane przez  powiatowe  komisje  lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu  na  stan  zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o który mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

5.       Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1997- 2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 1520).

6.       Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

7.       Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, mogą stawić się ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia. Zgłoszenia można dokonać również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, mogą stawić się również osoby ubiegające się o zmianę  kategorii zdolności do służby wojskowej.

8.       Kwalifikacja wojskowa wyżej wymienionych osób, zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach:

obszarze GMINY MIEJSKIEJ HEL przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w PUCKU (Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Invest Puck sp. z o.o. ul. Lipowa 3C 84-100 Puck) w okresie od dnia 26 marca do dnia 26 marca 2024 r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 7:30 do 15:30

Kobiety przyjmowane będą 02 kwietnia 2024 r. w godz. od 7:30 do 15:30 (Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Invest Puck sp. z o.o. ul. Lipowa 3c)

9.       Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:

1)       wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

2)       powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

3)       szefowi wojskowego centrum rekrutacji –  dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

10.     Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową)

11.     Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji.

12.     Osoby wymienione w art. 59 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny można zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w przypadku skutecznego doręczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej, oraz poinformowania szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) o tym doręczeniu.

13.     Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:

1)       w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej,,

2)       po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

14.     Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej..

15.     Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

16.     NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU, OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.

17.     W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim - podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

18.     Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 12 stycznia 2024 r.                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                              Wojewoda Pomorski

(-)  Dariusz Drelich  

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.